Hawaii Living

3 Kaimuki Jade 지역 콘도 매물

필터 
( $20K 매매가 하락)
Kaimuki Jade #402
방 2개 | 화장실 1.5개
906 제곱 피트
Kaimuki Jade #202
방 1개 | 화장실 1개
453 제곱 피트
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
계약 진행중
Kaimuki Jade #1201
방 2개 | 화장실 1.5개
906 제곱 피트
전체 1,670 Kaimuki Jade 콘도 - 15