Hawaii Living

38 코 올리나 지역 콘도 매물

 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Coconut Plantation #35-3
방 2개 | 화장실 2개 |  1,236 제곱 피트
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
계약 진행중
$699,888
Coconut Plantation #3-3
방 2개 | 화장실 2개 |  1,207 제곱 피트
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Beach Villas #O-504
방 2개 | 화장실 2개 |  1,187 제곱 피트
바다 앞
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Beach Villas #O-802
방 3개 | 화장실 2.5개 |  1,507 제곱 피트
바다 앞
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Beach Villas #B-307
방 3개 | 화장실 3개 |  1,478 제곱 피트
바다 앞
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Kai Golf Estates #M36-4
방 3개 | 화장실 3개 |  1,625 제곱 피트
건축년도: 2005
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Beach Villas #B-302
방 2개 | 화장실 2개 |  1,171 제곱 피트
바다 앞
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Fairways #13D
방 2개 | 화장실 2개 |  856 제곱 피트
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Beach Villas #O-214
방 2개 | 화장실 2개 |  1,171 제곱 피트
바다 앞
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Kai Golf Estates #M2-2
방 3개 | 화장실 2개 |  1,427 제곱 피트
건축년도: 2005
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Hillside Villas #2104
방 2개 | 화장실 2.5개 |  981 제곱 피트
건축년도: 2006
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
계약 진행중
$520,000
Ko Olina Hillside Villas #2304
방 2개 | 화장실 2.5개 |  981 제곱 피트
건축년도: 2006
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Kai Golf Estates #M21-1
방 2개 | 화장실 2개 |  1,144 제곱 피트
건축년도: 2005
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Ko Olina Kai Golf Estates #M5-6
방 2개 | 화장실 2개 |  1,144 제곱 피트
건축년도: 2005
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
Kai Lani #20A
방 2개 | 화장실 2개 |  1,244 제곱 피트
바다 전망
전체 1,670 코 올리나 콘도 - 15